ၿဗိတိန္တင္းနစ္ အေက်ာ္အေမာ္ အန္ဒီမာေရး ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အၿပီးတိုင္အနားယူ | DVB