ရန္ကုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္းေက်ာ္ခြင့္ျပဳ | DVB