ကေလးလုပ္သား ၀.၄ သန္း အႏၱရာယ္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနရ | DVB