ခိုးဝင္ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀၀ ေက်ာ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခားသား ၃၇၅ ဦး ထိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီး | DVB