၉ ႏွစ္ ေက်ာင္းသူအား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္မႈ သံသယျဖင့္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသားကုိ ဖမ္းဆီး | DVB