ဂ်ပန္တြင္က်င္းပသည့္ ကံအေကာင္းဆုံးလူ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ လူ ၅၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ | DVB