ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ မာဒူ႐ို ဒုတိယေျမာက္ ရာထူးသက္တမ္းအတြက္ က်မ္းက်ိန္ | DVB