လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဆုံဆုိ႔နာျဖစ္ပြား၊ ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB