ဘရက္ဇစ္ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏုိင္မႈမ်ား ေရွာင္ရွားရန္ ၿဗိတိန္ကို ဂ်ပန္ တုိက္တြန္း | DVB