မြန္ျပည္နယ္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအသစ္ ၅ ဦးကုိ တာ၀န္မွ ရပ္စဲအေရးယူ | DVB