ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ ၿပီးဆုံး | DVB