ရတနာပံုုတကၠသိုလ္ဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဟု မီဒီယာေကာင္စီေျပာ | DVB