ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕အဝင္က ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ သမိုင္းေက်ာက္စာတိုင္မ်ား (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB