ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစတင္ရန္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေဆြးေႏြး | DVB