သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ကန္႔ကြက္ | DVB