ေမာ္လိုက္ၿမဳိ႕အနီး အင္အားအနည္းငယ္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ | DVB