မိန္းမလွကၽြန္း၊ နံ႔သာကၽြန္းႏွင့္ ေမယုျမစ္၀ကို ေဆာင္းခုိငွက္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ | DVB