သခင္ကိုေတြ႔ရန္ မိုင္ရာခ်ီခရီးႏွင္ စြန္႔စားႀကိဳးပမ္းရွာေဖြခဲ့သည့္ ေခြးလိမၼာေလး ႐ုပ္ရွင္ – A Dog’s Way Home (နမူနာ) | DVB