ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ပတကၠသိုလ္ ၂ ခုပူးေပါင္းမႈ ရပ္ဆိုင္း | DVB