ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလျပင္းတုိက္၍ ေနအိမ္ ၁၅၀ ခန္႔ ပ်က္စီး | DVB