ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယုဒ္ မုန္တုိင္းဒဏ္သင့္အိမ္ေခါင္မိုး တက္ျပင္ (႐ုပ္သံ) | DVB