ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေအေအအဖြဲ႔ကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် | DVB