အိႏၵိယလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မယ္လီယာကို စီးပြားေရး ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဝရမ္းေျပးအျဖစ္ ေၾကညာ | DVB