ရခုိင္တြင္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူ ၄၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီ၊ အကူအညီလုိအပ္ေန | DVB