အိမ္ၿခံ၀န္းေရွ႕ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး ေက်းရြာ (ဓာတ္ပုံ) | DVB