၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသုံးစာရင္းတြင္ ကယားႏွင့္ရန္ကုန္တုိင္း လုိေငြအနည္းဆုံးျဖစ္ | DVB