သမီးကို၀ိုင္းၿပီးကူညီၾကပါ၊ အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ဖို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါ – မေနာ္ေသာသြဲ႔ထူး | DVB