ေလဒီဂါဂါရိႈးပြဲတြင္ နာမည္ႀကီးသြားသည့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း (႐ုပ္သံ) | DVB