ျမင္​းၿခံ နည္​းပညာ​ေကာလိပ္​တြင္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းသင္တန္း ပုိ႔ခ် | DVB