ေရွ႕ေဟာင္းသမိုင္းဝင္ က်ဳိက္ထီ႐ုိးေလးဘုရားႏွင့္ သဘာ၀အလွမ်ား (ဓာတ္ပုံ) | DVB