သူနာျပဳလိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ သူနာျပဳသစ္ ၁၆ဝဝ ေက်ာ္ ခန္႔ထားမည္ | DVB