ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ မီေစရမည္ဟု ဒါ႐ုိက္တာ ဦးလူမင္း အာမခံ | DVB