ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အန္အယ္လ္ဒီကို လြတ္လပ္ေရးေန႔သ၀ဏ္လႊာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ပုိ႔ | DVB