စြန္႔ပစ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္ပြဲေဒသက ျပည္သူမ်ား ကိုယ္အဂၤါပ်က္စီး အသက္ဆံုး႐ႈံးေန | DVB