ထိုင္းေတာင္ပိုင္းရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္သတိေပး | DVB