ျမန္မာ့ပထမဆံုး ေခတ္မီနည္းပညာသုံး ဓာတ္မွန္စက္ မြန္ျပည္နယ္တြင္တပ္ဆင္ | DVB