ကေလးတြင္ ဧက ငါးေထာင္ေက်ာ္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္သစ္ေတာ ထူေထာင္မည္ | DVB