“အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ အသံက်ယ္က်ယ္ မထြက္ရဲခဲ့ၾကတာ” – ေဒါက္တာ စိုးသူရေဇာ္ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB