ေျမႏုကြ်န္းျပႆနာ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္သာၿမဳိ႕တြင္ဆႏၵျပ | DVB