ေျမယာဥပေဒကို အားလံုးပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ ေကအန္ယူတိုက္တြန္း | DVB