ဂဠဳန္ဆရာစံအထိမ္းအမွတ္ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပ | DVB