ညင္သာစြာ ဇီ၀ိန္ေႁခြေပးေရး ဥပေဒ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ စပိန္က အာ႐ုံေၾကာေရာဂါသည္ | DVB