ဘတ္ ၁၀ သန္းတန္ ပတၱျမားကို စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ အကြက္ခ်ခိုးယူခဲ့သည့္ ထုိင္းလူလိမ္ | DVB