ထိုင္းတြင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကတ္အစား ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္စနစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးနည္း အသံုးျပဳမည္ | DVB