ထန္းတပင္ႏွင့္ လွည္းကူးတြင္ စက္မႈဇုန္ႀကီး၂ ခုတည္ေဆာက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တင္ျပ | DVB