မိခင္ဘဝ ေရာက္ရွိဦးမည့္ ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုး ငွက္မႀကီး | DVB