ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ဖီထုိင္း ၂၄ နာရီအတြင္း အားေကာင္းေသာဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိႏုိင္ | DVB