အိႏၵိယတြင္ အစာအဆိပ္သင့္၍ ၁၁ ဦးေသဆုံး၊ ၉၀ ေက်ာ္ ေဆး႐ုံတင္ရ | DVB