သံဃာ့၀ိနည္းႏွင့္မညီသူမ်ားကို အာဏာစက္ျဖင့္အေရးယူေပးရန္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရကုိ တိုက္တြန္း | DVB