က်ဴးဘားႏုိင္ငံသားမ်ား 3G မုိဘုိင္းအင္တာနက္စနစ္ စတင္အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီ | DVB